Home » อาฟเตอร์เดอะเควก by Haruki Murakami
อาฟเตอร์เดอะเควก Haruki Murakami

อาฟเตอร์เดอะเควก

Haruki Murakami

Published
ISBN :
Paperback
192 pages
Enter the sum

 About the Book 

รวมเรืองสันผลงานของฮารูกิ มูราคามิ นักเขียนชือเลืองระดับโลกชาวญีปุนหกเรืองสันหกตัวละครหกเรืองราวหลังโลกขยับตัวทังหกเรืองเกิดขึนในเดือนกุมภาพันธ หลังจากเหตุการณแผนดินไหวครังใหญหนึงเดือน ตัวละครหลักจากทังหกเรืองดูคลายจะไมมีสวนเกียวของกับการสูญเสีย ทวMoreรวมเรื่องสั้นผลงานของฮารูกิ มูราคามิ นักเขียนชื่อเลื่องระดับโลกชาวญี่ปุ่นหกเรื่องสั้นหกตัวละครหกเรื่องราวหลังโลกขยับตัวทั้งหกเรื่องเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่หนึ่งเดือน ตัวละครหลักจากทั้งหกเรื่องดูคล้ายจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสูญเสีย ทว่าเมื่อผิวเปลือกปริแตก รอยแผลลึกที่เคยสมานสนิทจึงเผยอเปิดอีกครั้ง ลึกลงไปในบาดแผล อดีตที่คลับคล้ายว่าจะผ่านพ้นกลับปรากฎตนขึ้นมาสั่นสะเทือนชีวิตเขาและเธอ ไม่ต่างอะไรจากอุบัติภัยที่ขยับตัวผิวโลก